Bộ trưởng Bộ công thương đã ký Quyết định số 560/QĐBCT ngày 13/ 2/2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận,giám định sản phẩm dệt may. Theo ngừng thi công , những tổ chức được chỉ định giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may theo Quyết định 560 gồm: 

Trọng điểm khoa học Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; Viện Dệt May; Chi nhánh đơn vị cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội; Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng; Chi nhánh tổ chức cổ phần Tập đoàn Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh; doanh nghiệp cổ phần chứng nhận và thẩm định IQC; tổ chức TNHH Intertek Việt Nam và tổ chức CP thẩm định và khử trùng FCC.

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ công thương Ban hành Quy chuẩn đất nước về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và những amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm Dệt May, Bộ trưởng Bộ công thương đã ký Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13/2 /2018 về việc chỉ định tổ chức chứng thực, đánh giá sản phẩm dệt may.

Trọng điểm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 được Bộ công thương nghiệp chỉ định là doanh nghiệp chứng thực, giám định chất lượng sản phẩm dệt may.

những đơn vị được chỉ định thẩm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may theo Quyết định 560 gồm: trọng tâm khoa học Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; Viện Dệt May; Chi nhánh doanh nghiệp cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội; Chi nhánh đơn vị cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng; Chi nhánh đơn vị cổ phần Tập đoàn Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh; tổ chức cổ phần chứng nhận và giám định IQC; đơn vị TNHH Intertek Việt Nam và doanh nghiệp CP giám định và khử trùng FCC.

Theo Quyết định này, các đơn vị chứng nhận, thẩm định được chỉ định với bổn phận thực hành việc chứng thực, giám định sản phẩm dệt may theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật đất nước QCVN: 01/ 2017, ban hành tất nhiên Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ công thương nghiệp và phải tuân thủ quy định của nhà nước và chỉ dẫn của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền.

các doanh nghiệp chứng nhận/giám định thực hành với quy định can hệ về lưu mẫu; trình tự, thủ tục, lưu giữ hồ sơ chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may trong các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền.

Quyết định mang hiệu lực bắt đầu từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2018.

Hàng dệt may phải ban bố hợp quy về formaldehyt

trong khoảng ngày 1/5/2018, Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2017/BCT nằm trong Thông tư 21/2017/TT-BCT của Bộ công thương quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may chính thức có hiệu lực.

Theo ngừng thi côngĐây, những sản phẩm hàng hóa dệt may trước lúc đưa ra tiêu thụ trên thị trường phải công bố hợp quy quy chuẩn về formaldehyt và amin thơm.

Quy chuẩn này quy định, mức ngừng hàm lượng formaldehyt của sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị phần Việt Nam không được vượt quá 30mg/kg (đối sở hữu sản phẩm dành cho con trẻ dưới 3 tuổi); 75mg/kg (đối với sản phẩm xúc tiếp trực tiếp với da) và 300mg/kg (đối mang sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp mang da).

khi mà ngừng thi côngĐây, dừng về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo ko vượt quá 30mg/kg.

sở hữu quy chuẩn này, cơ quan chức năng quy định, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, buôn bán trước lúc bán hàng hóa ra thị trường phải ban bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) theo các quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng cho phép tổ chức được ban bố hợp quy dưới 2 hình thức là tự ban bố hoặc dựa trên kết quả chứng thực, thẩm định của doanh nghiệp được chỉ định.

giấy má ban bố hợp quy sẽ được gửi đến sở công thương các tỉnh giấc, thành phố để cơ quan này Con số Bộ công thương nghiệp số lượng sản phẩm ban bố hợp quy hai quí một lần. Sau khi gửi hồ sơ là đã được phép đưa hàng hóa ra thị phần.